Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej w
BlockchainTech Congress za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 1 października 2018 r.

Każda akredytacja będzie potwierdzona drogą mailową.

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Redakcja (wymagane)

Dział (wymagane)

Typ akredytacji (wymagane)

Akceptuje Regulamin

 • Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
  • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • posiadania ważnej legitymacji dziennikarskiej.
 • Pierwszeństwo w przyznaniu akredytacji mają osoby, które opublikują materiały promujące Konferencję przed dniem 17 września 2018 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie akredytacji drogą mailową.
 • Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w dniu Konferencji w punkcie rejestracji przeznaczonym dla mediów przed wejściem na salę konferencyjną.
 • Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
 • Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „PRESS”. Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmiotów z grupy kapitałowej MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.).